Certificatul de calitate a solului este actul care atestă calitatea solului, eliberat fie la finalizarea oricăror lucrări în urma cărora stratul de sol a fost afectat, fie la înstrăinarea terenurilor afectate de activități economice cu impact asupra solului.

In acest moment, o serie de tranzacții imobiliare având ca obiect terenuri și construcții se află în imposibilitatea de a fi perfectate întrucât nu au fost adoptate normele de aplicare ale Legii nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului („Legea 246/2020”).

Este important de retinut faptul ca Legea 246/2020 se aplică terenurilor deținute sau utilizate în baza unui titlu, indiferent de categoria de folosință a terenului. Pe cale de consecință, prevederile acestei legi se aplică oricăror terenuri, cum ar fi:

  • terenuri cu destinație agricolă (în general extravilane), respectiv terenuri agricole productive, pășunile împădurite, terenurile ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă;
  • terenuri cu destinație forestieră, respectiv terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;
  • terenuri din intravilan, aferente localităților urbane și rurale, pe care sunt amplasate construcțiile, alte amenajări ale localităților, inclusiv terenurile agricole și forestiere.

Solicitarea și obținerea certificatului privind calitatea solului sunt obligatorii la schimbarea deținătorului de teren, respectiv înstrăinarea terenului cu orice titlu valabil, în măsura în care terenul a fost afectat de activitati precum : activități agricole, silvice sau zootehnice existente sau noi, activități industriale sau economice existente sau noi cu impact semnificativ asupra solului sau activități militare cu impact semnificativ asupra solului.

De asemenea, Legea 246/2020 prevede obligația de a solicita și obține certificatul privind calitatea solului la finalizarea oricăror lucrări în care stratul de sol a fost afectat.

Certificatul privind calitatea solului este emis de către Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologice, Agrochimie și Protecția Mediului („ICPA”).

ICPA eliberează certificatul in baza raportului privind starea de calitate a solului („Raportul”) întocmit de oficiile de studii pedologice și agrochimice județene („OSPA”) sau de persoanele fizice sau juridice atestate pentru efectuarea studiilor privind calitatea solului. Costurile pentru intocmirea Raportului vor fi suportate de detinatorul terenului.

Cu o atitudine profesionistă și orientată către rezultate, echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat prestează servicii bazate exclusiv pe înțelegerea nevoilor clienților. Fie că sunteti interesat de un avocat specializat în construcții sau de un avocat specializat în contracte de vânzare – cumpărare, cabinetul nostru oferă consultanță legala, asistență juridică și reprezentare clientilor in orice probleme de drept imobiliar.